หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

แผนพัฒนากลุุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒ […]

Read Post
Updated: พฤศจิกายน 24, 2018 — 4:07 pm
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme