Posts: 9

sanuk

Latest Posts by the Author

  1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. บัญชีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับการ ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  3. สรุปข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการจัดทำโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ
  4. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
  6. บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์
  7. แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
  8. บัญชีโครงการงบกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  9. หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme