สรุปข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการจัดทำโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ

    ในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ […]

9 total views, 1 views today

Read Post
Updated: ธันวาคม 14, 2018 — 6:02 am

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

      เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายนพดล  ไพฑ […]

19 total views, 2 views today

Read Post
Updated: ธันวาคม 14, 2018 — 4:19 pm

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กำหนดจะประ […]

72 total views, 1 views today

Read Post
Updated: ธันวาคม 4, 2018 — 7:55 pm

แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดในส่วนท้ายเล่มของแผนพัฒนา […]

27 total views, no views today

Read Post
Updated: ธันวาคม 11, 2018 — 10:43 pm

บัญชีโครงการงบกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต […]

14 total views, no views today

Read Post
Updated: พฤศจิกายน 24, 2018 — 4:06 pm

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

แผนพัฒนากลุุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒ […]

22 total views, no views today

Read Post
Updated: พฤศจิกายน 24, 2018 — 4:07 pm
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme