หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

แผนพัฒนากลุุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมกันในพื้นที่ และต้องมีขอบเขตการดำเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า ๑ จังหวัด                                                                             องค์ประกอบของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ                                                                                 ๑. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  สังคมความมั่นคง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประเด็นการพัฒนาความต้องการเชิงพื้นที่ และแผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา                 ๒. ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย บทวิเคราะห์โดยวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผนและเพื่อให้เห็นโอกาส ศักยภาพ ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มจังหวัด และมีการกำหนดเป็าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด มีตัวชี้วัดเพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการกำหนดประเด็นการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในระดับชาติ และทิศทางของการพัฒนาภาค มีแนวทางการพัฒนา และแผนงานโครงการที่จะดำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดประสบผลสำเร็จ                 ทั้งนี้ ส่วนกลางได้แจ้งแนวทางการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้กลุ่มจังหวัดทราบแล้ว และขอให้กลุ่มจังหวัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้หน่วยงานส่วนกลางภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

Updated: พฤศจิกายน 24, 2018 — 4:07 pm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme