หมวดหมู่: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายวิทยา จั […]

Read Post
Updated: กุมภาพันธ์ 8, 2019 — 1:22 pm

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสื […]

Read Post
Updated: มกราคม 21, 2019 — 9:56 pm

บัญชีโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่สอดคล้องกับการ ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้ […]

Read Post
Updated: ธันวาคม 19, 2018 — 4:14 pm

สรุปข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการจัดทำโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ

   ในการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ […]

Read Post
Updated: ธันวาคม 16, 2018 — 10:59 am

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

      เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น. นายนพดล  ไพฑ […]

Read Post
Updated: ธันวาคม 16, 2018 — 12:16 pm

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กำหนดจะประ […]

Read Post
Updated: ธันวาคม 4, 2018 — 7:55 pm

บัญชีโครงการงบกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต […]

Read Post
Updated: พฤศจิกายน 24, 2018 — 4:06 pm

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

แผนพัฒนากลุุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒ […]

Read Post
Updated: พฤศจิกายน 24, 2018 — 4:07 pm
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme