แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Download “สรุปผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ-ปี63-pdf.io_.pdf” แผนกลุ่มจังหวัด-ปี63-6ภาค-pdf.io_.pdf – Downloaded 779 times – 663 KB

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  ปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ ปก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 n
บทที่ 2 n
บทที่ 31
บทที่32
บทที่33

Download “ปก-แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด-1.pdf” ปก-แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด-1.pdf – Downloaded 356 times – 783 KB

Download “คำนำ-1.pdf” คำนำ-1.pdf – Downloaded 221 times – 60 KB

Download “สารบัญ-1.pdf” สารบัญ-1.pdf – Downloaded 274 times – 78 KB

Download “บทที่-1-n-1.pdf” บทที่-1-n-1.pdf – Downloaded 805 times – 2 MB

Download “บทที่-2-n-1.pdf” บทที่-2-n-1.pdf – Downloaded 1020 times – 7 MB

Download “บทที่-3-ส่วนที่1.pdf” บทที่-3-ส่วนที่1.pdf – Downloaded 1249 times – 16 MB

Download “บทที่3-ส่วนที่2.pdf” บทที่3-ส่วนที่2.pdf – Downloaded 738 times – 18 MB

Download “บทที่3-ส่วนที่3.pdf” บทที่3-ส่วนที่3.pdf – Downloaded 925 times – 18 MB

ผอ.สศช.ภาคอีสาน
หนังสือนำส่ง สศช
กระทรวงมหาดไทย
หนังสือนำส่งสำนักงบประมาณ
ก.พ.ร.
แบบ กจ 1
1.Project Brief

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme