แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้วตามไฟล์แนบปก
สรุป กจ2
กจ2
กจ2 ส่วนที่ 1
กจ2 ส่วนที่ 2
งบ 4 ล้าน
แบบข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง1
แบบแจกแจง2
แบบแจกแจง3
แบบแจกแจง4
ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
แบบแจกแจงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2563
แบบแจกแจง
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
ข้อมูลพื้นฐานคกพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
แบบฟอร์มรายละเอียดพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใ
ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาศักยภาพชาวนา ม.เกษตรฯ สน.
แบบแจกแจง
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
ข้อมูลพื้นฐาน
จำแนก
ข้อมูลพื้นฐาน
จำแนก
ข้อมูลพื้นฐานโครงการข้าวฮางน้ำตาลต่ำ 63
แจกแจงโครงการ ข้าวฮางน้ำตาลต่ำ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
จำแนกงบรายจ่ายกลุ่ม 63 (15.12.61)
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจงงบ
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
ข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
แบบข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
แบบฟอร์มโครงการ
แบบแจกแจง
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจง
1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
3แบบแจกแจงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
แบบฟอร์มรายละเอียด
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
แบบแจกแจฃ
ผอ.สศช.ภาคอีสาน
หนังสือนำส่ง สศช
กระทรวงมหาดไทย
หนังสือนำส่งสำนักงบประมาณ
ก.พ.ร.
กจ2
กจ2-1
กจ2-2
กจ2-4 ล้านบาท
2.ข้อมูลโครงการพื้นฐาน
จำแนกงบรายจ่าย

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme