ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/หัวหน้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ซึ่งมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายพูนศักดิ์ วาณิชย์วิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม ในการนี้นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นายวิชา จันทร์กลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

*******************

                  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14.30 น.   นายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มอบให้นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม    คณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

********************

 

         เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น.   นายวิทยา   จันทร์ฉลอง        ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มอบให้นายนพดล   ไพฑูรย์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน      ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  โดยมี นายสยาม   ศิริมงคล   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ได้มอบนโยบายในประเด็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ  และนายศุภกร  มูลสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งนางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร  ได้กล่าวรายงานและบรรยาย สรุปการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme