หนังสือเวียน


  • เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินใว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

Download “ส่วนราชการ.pdf” ส่วนราชการ.pdf – Downloaded 135 times – 381 KB

Download “แนบ-กันเงิน.pdf” แนบ-กันเงิน.pdf – Downloaded 108 times – 795 KB  • เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 

Download “รายงานคณะกรรมการ.pdf” รายงานคณะกรรมการ.pdf – Downloaded 64 times – 227 KB

Download “รายงาน-ครั้งที่5-2562.pdf” รายงาน-ครั้งที่5-2562.pdf – Downloaded 63 times – 7 MB

   • เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม    พระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

Download “ก.บ.ก.5-2562.pdf” ก.บ.ก.5-2562.pdf – Downloaded 78 times – 2 MBการรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

                     

Download “การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ.pdf” การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการ.pdf – Downloaded 60 times – 2 MB

Download “สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf” สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf – Downloaded 69 times – 5 MB  • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม    ภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

               

Download “คณะกรรมการ (ก.บ.ก.).pdf” กบก-7-คณะกรรมการ-1-1.pdf – Downloaded 71 times – 1 MB

Download “ผวจ.จ.มุกดาหาร (ก.บ.ก.).pdf” กบก-7-มุกดาหาร-1.pdf – Downloaded 50 times – 1 MB

Download “ผวจ.จ.นครพนม (ก.บ.ก.).pdf” กบก-7นครพนม-1.pdf – Downloaded 50 times – 1 MB  • การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ส่วนที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.00 -17.00 น.ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม,ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ)

การประชุมเชิงปฎิบัติการ-นคร
การประชุมเชิงปฎิบัติการ-มุกดา
การประชุมเชิงปฏิบัติการฯหน่วยที่รับผิดชอบโครงการ-

                 

Download “การประชุมเชิงปฎิบัติการ-นคร.pdf” การประชุมเชิงปฎิบัติการ-นคร.pdf – Downloaded 229 times – 988 KB

Download “การประชุมเชิงปฎิบัติการ-มุกดา.pdf” การประชุมเชิงปฎิบัติการ-มุกดา.pdf – Downloaded 63 times – 986 KB

Download “การประชุมเชิงปฏิบัติการฯหน่วยที่รับผิดชอบโครงการ-.pdf” การประชุมเชิงปฏิบัติการฯหน่วยที่รับผิดชอบโครงการ-.pdf – Downloaded 66 times – 996 KB

 

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme