วิสัยทัศน์

ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการพัฒนา อย่างยั่งยืนแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme