ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ

  • ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

  • ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร และครัวอาหารปลอดภัย

  • ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์     ให้กับภาคธุรกิจในพื้นที่ 

  • ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม            สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme