พันธกิจ

ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการ       กลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการในด้านการ

ท่องเที่ยว การเกษตร และการค้า การลงทุน 

เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัดฯ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme