ผู้บริหาร

นายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์

                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

      หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

 

นายชยันต์  ศิริมาศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

นายสยาม  ศิริมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme