บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์

          ปัจจุบันตามระเบียบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบ บูรณาการ พ.ศ. 2560 ได้มีกลไกใหม่ขึ้นมาในการวางแผนยุทธศาสตร์ คือ คณะกรรมการ    บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะอนุกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) จำนวน 5 คณะ ดูแลทั้ง 6 ภาค โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำแผนพัฒนาภาค  ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. และ อ.ก.บ.ภ.ภาค สำหรับทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเป้าหมาย คือ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ซึ่งมีทิศทางการพัฒนาตามประเด็น ดังนี้                   1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน                 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม                                                                                                                               3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                             4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ                                                                                 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก   ภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค                                                                                                           6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

Updated: ธันวาคม 2, 2018 — 9:34 pm

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ © 2018 Frontier Theme